Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. máte právo na prístup k informáciám, ktoré Vás zaujímajú.

Naši pracovníci Vám tieto informácie radi poskytnú.

Informácie budú sprístupnené na základe žiadosti, ktorú môžete podať:

*      písomne                na adrese  Liečebňa pre dlhodobo chorých

                                                            Štiavnička

                                                            034 01  Ružomberok

*      ústne                    v kancelárii povinných osôb
                               v pondelok až piatok od 12:30 do 13:30 hod.

*      telefonicky           na telefónnom čísle 044/4323162

*      faxom                    na faxovom čísle 044/4325827

 

*      e-mailom                 na adrese ldch@ldch.sk

V prípade použitia tohto spôsobu komunikácie uveďte prosím svoje
meno a priezvisko a adresu, na ktorú Vám oznámime požadované informácie.

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií budú vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní
odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti.

Nesprístupnené informácie budú oznámené rozhodnutím o odmietnutí poskytnúť informáciu.

UPOZORNENIE: Predmetom poskytovania údajov na základe uvedeného zákona sú len už existujúce
a spracované informácie, predmetom poskytovania informácií nie sú údaje, ktoré vyžadujú nové analýzy,
vypracovávanie projektov, štúdií a pod.

 

Informácie sa sprístupňujú bezplatne, v výnimkou úhrady materiálových nákladov spojených
so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a odoslaním informácie žiadateľovi.

 

Fotokópia A4                        0,07 EUR (2,- SKK) / strana

CD, DVD nosič                     0,66 EUR (20,- SKK) / ks

                                         (na prepočet bol použitý konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK)

Poštovné     podľa sadzobníka poštových služieb

horizontal rule

Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa