V tejto časti na základe Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uverejňujeme prípadné
verejné súťaže na dodávky tovarov, prác a služieb podľa tohto zákona vyhlásených Liečebňou pre dlhodobo chorých Štiavnička.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontal rule

Home zmluvy certifikát kvality politika kvality verejné súťaže vybavenie LDCH informácie základné údaje poslanie LDCH mapa